Skip to main content

Privacybeleid

 

1. Algemene voorwaarden

1. De beheerder van de gegevens is Aannemersbedrijf Renoverend met maatschappelijke zetel in Beechavenue 10, 1119 PT Schiphol-Rijk. Gegevensbescherming vindt plaats in overeenstemming met de eisen van de algemeen geldende wetgeving en de opslag ervan vindt plaats op beveiligde servers.

2. Voor de interpretatie van termen wordt een verklarende woordenlijst van Voorwaarden en Bepalingen gebruikt of zoals beschreven in het Privacybeleid (indien dit rechtstreeks voortvloeit uit de beschrijving).

3. Met het oog op een betere perceptie van het privacybeleid betekent de term “AVG” de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

4. Wij respecteren het recht op privacy en zorgen voor de veiligheid van gegevens.

5. De op het formulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet zichtbaar voor onbevoegden.

2. Gegevensbeheerder

1. De dienstverlener is de beheerder van de gegevens van zijn klanten. Dit betekent dat we gebruikersgegevens verwerken: naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres.

2. Persoonlijke gegevens worden verwerkt:
a) in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming,
b) in overeenstemming met het ten uitvoer gelegde privacybeleid,
c) om de inhoud van de overeenkomst vast te stellen, vorm te geven, te wijzigen of te beëindigen, en de goede uitvoering van langs elektronische weg verrichte diensten,
d) voor het vervullen van legitieme belangen (wettelijk gerechtvaardigde doeleinden), en de verwerking geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van de betrokkene,
e) voor het doel waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven.

3. Iedere betrokkene (indien Aannemersbedrijf Renoverend de verantwoordelijke voor de verwerking is) heeft het recht op toegang tot de gegevens, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

4. Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van de dienstverlener is mogelijk via e-mail: info@renoverend.nl

5. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens na beëindiging van de overeenkomst of intrekking van de toestemming alleen te verwerken voor zover dit noodzakelijk is om eventuele claims voor een rechtbank in te dienen of indien de nationale of Europese of internationale wetgeving ons verplicht uw gegevens te bewaren.

6. De Dienstverlener heeft het recht om persoonlijke gegevens van de Gebruiker en andere gegevens van de Gebruiker te delen met entiteiten die op grond van relevante wettelijke bepalingen (bijv. wetshandhavingsinstanties) bevoegd zijn.

7. Het wissen van persoonlijke gegevens kan plaatsvinden als gevolg van het intrekken van de toestemming of een wettelijk toegestaan bezwaar tegen de verwerking van persoonlijke gegevens.

8. De Dienstverlener zal geen persoonsgegevens bekendmaken aan andere entiteiten dan die welke op grond van de relevante wettelijke bepalingen bevoegd zijn.

9. We hebben pseudonimisering, gegevensversleuteling en toegangscontrole ingevoerd, waardoor we de gevolgen van mogelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging tot een minimum beperken.

10. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die door ons zijn geautoriseerd of door verwerkers met wie wij nauw samenwerken.

3. Cookies

De website Renoverend.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden verzonden en opgeslagen door de computersoftware van de browser. Wanneer de browser opnieuw verbinding maakt met een pagina, herkent de website het type apparaat van waaruit de gebruiker verbinding maakt. Parameters kunt u de informatie in hen alleen lezen op de server die ze heeft aangemaakt. Cookies maken het gemakkelijker om eerder bezochte websites te gebruiken.

1. De verzamelde informatie omvat het IP-adres, het type browser, de taal, het type besturingssysteem, het type internetprovider, de tijd en datum, de locatie en de informatie die via het contactformulier naar de website wordt gestuurd.

2. De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om te controleren en te verifiëren hoe gebruikers onze websites gebruiken om de werking van de website te verbeteren voor een effectievere en probleemloze navigatie. Wij gebruiken Google Analytics om uw gedrag op deze website te volgen.

Cookies identificeren u, zodat u de inhoud van de website die u gebruikt kunt aanpassen aan uw behoeften. Het onthouden van zijn voorkeuren, kan hij de advertenties gericht aan hem aan te passen. We gebruiken cookies om de hoogste standaard van comfort op onze website te garanderen, en de verzamelde gegevens worden alleen gebruikt binnen Renoverend.nl om onze activiteiten te optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

a) “noodzakelijke” cookiesbestanden, die het gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de authenticatie van cookiesbestanden die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie binnen de website vereist is;

b) cookies die worden gebruikt om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld om fraude op te sporen in het kader van de authenticatie binnen de dienst;

c) “efficiënte” cookiesbestanden, waarmee informatie kan worden verzameld over de manier waarop de website wordt gebruikt;

d) “functionele’ cookies, waarmee de gebruiker de instellingen en personalisatie van de gebruikersinterface kan ‘onthouden’, bijvoorbeeld met betrekking tot de taal of regio van herkomst van de gebruiker, de grootte van het lettertype, het ontwerp van de website, enz. die kunnen worden gebruikt om een aangepaste gebruikersinterface te creëren;

e) “Reclamecookies”, die gebruikers in staat stellen om reclame-inhoud te leveren die relevanter is voor hun interesses.

3. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het verzamelen van cookies te allen tijde uit te schakelen of te herstellen door de instellingen in de internetbrowser te wijzigen. Instructies voor het beheer van cookies zijn beschikbaar op de website http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Aanvullende persoonlijke gegevens, zoals het e-mailadres, worden alleen verzameld op plaatsen waar de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd door het invullen van het formulier. We bewaren en gebruiken de bovenstaande gegevens alleen voor de doeleinden die nodig zijn om een bepaalde functie uit te voeren.